درباره ما

    خبرگان گروه آینده نگاران ماورا، در یک همکاری گروهی با مخاطبین و مشتریان، ضمن ترکیب دانش‌ها و بینش‌های به ظاهر متضاد، سناریوهای بدیل و بدیع آینده کسب  و کارها را ترسیم می‌کنند. شایستگی‌ ما، تحلیل محیط پیرامون کسب و کارها، رعایت واقعیات و مشکلات شرکتها و سازمانها و در نهایت مفاهمه در مورد آینده‌های مطلوب با مدیران و سرمایه‌گذاران است.
 مأموریت
  • افزایش کارایی سرمایه گذاری‌ها از طریق ارتقای توان تحلیل محیط سیاست گذاران و صاحبان کسب و کار
 چشم انداز
  • نائل شدن به جایگاه مورد اعتماد تصمیم سازی کارآفرینان و صاحبان کسب و کار
 وجوه تمایز 
  • دسترسی به تجارب حرفه‌اي در کسب و کارهای منتخب
  • شناخت دغدغه مدیران، تنظیم نیازمندی و توانمندی شرکتها
  • پایش مستمر محیطی در جهت ارتقا کیفیت و جسارت راهبردها
  • معرفی متغیرهای پیشران و ارتباط پویای آن به تصمیمات درون بنگاه

آينده نگاران ماورا