Automobile-Logos

استراتژي برندهاي معتبر خودروسازي جهان و سوخت آینده خودروهای سبک

استراتژي برندهاي معتبر خودروسازي جهان (تجربه اي براي شرايط پساتحريم و برنامه ششم توسعه)

چکیده
يافته هاي اين مطالعه نشان ميدهد كه يکي از وجوه اشتراك تمامي برندهاي معتبر خودروسازي جهان بعد از ايمني، كیفیت، راحتي، رعايت توأمان دو اصل كلیدي دوستداري طبیعت و كاهش آلايندگي خودروها و اقتصادي بودن منابع انرژي مورد مصرف در خودروهاست. رويکرد كلي برندهاي معتبر خودروسازي جهان طي سالهاي اخیر، عمدتا به سمت تولید خودروهاي ديزلي و هیبريدي بوده است كه در اين بین به ترتیب شركتهاي آلماني و ژاپني پیشتاز هستند. آخرين تغییرات در تکنولوژي موتور خودروها با توجه به نوع سوخت مصرفي حکايت از اين دارد تولید خودروهاي الکتريکي و به خصوص پیل سوختي با مصرف سوخت هیدروژن مورد تأكید اين برندها قرار دارد. رويکرد تولید خودروهاي با مصرف گاز رو به افول بوده و سوخت اتانول نیز تقريبا از چرخه صنعت خودروسازي درحال حذف شدن است.
صاحب اثر: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
متن کامل:  World Auto Maker Brands Strategy-Fa
 
 

آينده نگاران ماورا